+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

KAPI PENCERE SİSTEMLERİ FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ

Pencereler ve Kapılar - Mamul Standardı
Performans özellikleri - Bölüm 1:
Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar

Şubat 2010
Tüm pencere üreticileri bu tarihten itibaren bu standarda göre CE işaretlemesi yapmak zorundadır.

TS EN 14351-1 standardına göre pencerelerin uygunluk onay düzeyi sistem 3’tür. Buna göre Yetkilendirilmiş Kuruluş (NB) ve Üretici Firmanın sorumlu oldukları kısımlar şöyledir.

İlk Tip Testleri

İlk Tip Testleri, ürünün TS EN 14351–1 standardına uygunluğunu göstermek amacıyla yapılmaktadır. Bu testler onaylanmış bir laboratuar tarafından yapılmalıdır.

Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)
Üretici, fabrika üretim kontrolü (FÜK) sisteminin etkin bir şekilde organize edilmesinden sorumludur.
FÜK deki görev ve sorumlulukların dokümante edilmiş, kayıt altına alınmış olması ve sürekli şekilde uygulanması gerekmektedir.
CE Teknik Dosya Oluşturma
Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)
HER BAYİDE YAPILACAK FÜK KAPSAMI 
İzlenebilirlik zincirinin oluşturulması
Malzeme ve proses kontrol sisteminin kurulması
Ekipman kontrolü ve kayıtları
Ham madde ve komponentler
Üretim prosesi tanımı ve kontrolü
Ürün testleri ve değerlendirilmesi
Kalite kontrol ve uygun olmayan ürünün kontrolü
Teknik Dosya İçeriği
Teknik Dosyada Bulunması Gerekenler:
Ürüne ait genel tanımlama,
Tasarıma ait çizimler,
Ürün/üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,
Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi,
Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli kalite faktör değerleri,
Ürünün test belge ve raporları, muayeneler,
Başlangıç tip deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen),
Varsa kalite yönetim sistemi belgesi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut bir kalite yönetim sistemi, fabrika üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.)

CE işareti yalnız ürünü pazara kullanılabilir halde (son şekli verilmiş) sunan kuruluş tarafından yayınlanabilir (son üretici veya ithalatçı).

Buna göre tüm üretici bayiler ürettikleri pencerelerde kendi CE işaretini kullanmaları gerekmektedir.

Yüksek Test ve Fabrika Üretim Kontrolü Maliyetleri
Üretici bayiler için zorunlu ve yüksek maliyetli İlk Tip Testi (ITT) mali imkânlarını zorlayacaktır.
Ayrıca daha sonra bayiler, zorunlu olan Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) yapılmasında sistem bilgisi ve ek dokümantasyon ihtiyacına cevap veremeyebilirler.
Sistem kurulumu için bilgi ve insan kaynakları yetersiz olabilir.

PGD - Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Türkiye’de yapı malzemeleri direktifi kapsamında yetkili kuruluş - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Denetim yerleri

Üretim, depolama ve montaj yerleri
Satış noktaları
Uygulama yerleri (şantiye v.b.)
Şikayet ve ihbar durumunda üretim yeri
Uygunsuzluk durumunda üretim yeri

PİYASA GÖZETİMİ DENETİMİ ve YAPTIRIMLAR

Bayındırlık Bakanlığın piyasa gözetimleri ve denetimi esnasında uygun olmayan CE işaretlemesi söz konusu olduğunda üretici bayi ve sistem sahibi ana üretici müşterek sorumluluk taşımaktadırlar.
4703 sayılı kanuna göre yaptırımlar şu sıralama ile yapılmaktadır:
Uyarı (kuruluşlar belirlenen süre içinde gerekli düzeltme yapmalıdırlar)

5.000 ile 50.000 arası para cezası
Piyasadan mal toplatma
Piyasaya arzın yasaklanması