+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


ISO 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyum içerisinde sistemli bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı dahilinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri bireysel koruyucuların kullanılmasını çağrıştırmanın yanı sıra, geleneksel olarak ekstra yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle; yönetenlerin, yönetilenlerin ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açıkça belirtilerek, çalışanların katılımları sağlanacaktır.

Bu yönetim sistemiyle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve alınan tedbirlerle minimum seviyeye indirgendiği, yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, doğru İSG eğitimlerinin doğru kişilere verildiği, acil hallere hazır, performansını takip eden, sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren sistemin bir parçası olacaklardır.

TS 18001(OHSAS) Standardının Gelişimi
1979′da BS 5750 yayımlandı.
1994′de BS 5750 yürürlükten kalktı.
1996′da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi rehberi yayımlandı.
1999′da OHSAS 18001:1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayımlandı.
2004′de OHSAS 18001:2004 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayımlandı.
2007′de OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayımlandı
OHSAS 18001 Standardının Maddeleri
1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
4.İsg Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 ISG Politikası
4.3 Planlama
4.4.Uygulama ve Çalıştırma
4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi

OHSAS 18001 Standardı Kimler Tarafından Kullanılabilir/Uygulanabilir?OHSAS 18001; çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle alakalı riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulama isteği duyan her kuruluş tarafından benimsenebilir, uygulanabilir. Genel bir standart olduğundan her büyüklükteki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına karşılık verebilir.

OHSAS 18001 İle İlgili Bazı TanımlarKaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara neden olan istenmeyen olay.
Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek olası kaynak ve durum.
İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen etkenler ve şartlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, süreçleri, prosedürleri ve kuruluşun ISG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
Risk Değerlendirmesi: Bütün süreçlerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.
Performans: Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.
Güvenlik: Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu.
Katlanılabilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği seviyeye indirilmiş risk.
İlgili Taraflar: Bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği performansıyla iligli olan veya bu performanstan etkilenen kişi veya grup.
Olay: Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek potansiyeli olan durum.

OHSAS 18001 Yararları:
OHSAS 18001’in yararları şöyle sıralanabilir.
1. Çalışanları işyerinin negatif etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
2. Çalışan motivasyonu ve katılımını artırmak.
3. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artış sağlanması ve maliyetlerin azaltılması.
4. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletme için tehlike arz edecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması sonucunda işletme güvenliğinin sağlanması.
5. Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
6. İş performansını artırmak;
7. Diğer işletmeler ya da müşteriler karşısında duyarlı, sorumlu bir görüntü çizmek.
8. Rakiplere karşı güçlendirilmiş işletme imajı ile üstünlük elde etmek.
9. Resmi kurumlar karşısında, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlamak.
10. Davalara sebebiyet verecek kaza riskini azaltmak.
11. İş kazası ve meslek hastalıklarının hayli yüksek maliyetlerini minimize etmek.
12. Karlılığı arttırmak.
13. İSG çalışmalarını diğer faaliyetlerle bütünleştirerek kaynakların korunmasını sağlamak.