+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Günden güne küçülen dünyamızın doğal kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevreye etkilerinin yerel ve bölgesel olmakla kalmayarak, global boyutta olduğu artık tüm dünyada kabul görülmüştür. Bu bilinç beraberinde çevresel etkilerin kanuni uygulamalardan çok piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da getirmiştir.

Artık global arenada ayakta kalabilmek insana verdiğimiz değer ve saygıyla ölçülür duruma gelmiştir. Bugünün tüketicisi, istek ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanmasının yanında ; kendisine , içinde bulunduğu çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini beklemekte ve piyasada bunu sorgular durumdadır.

Bu yöndeki gelişmeler kurum ya da kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altına alabilmelerini, kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

Organizasyonların çevre için oluşturdukları veya oluşturabilecekleri zararların sistemli bir şekilde minimize edilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, temelinde tabii kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri temelinde kurulan bir yönetim modelidir.

TS EN ISO 14000 Serisi Standartları:
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
• ISO 14004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz
• ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
• ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
• ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar
• ISO 19011 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 14001 SİZE NE KAZANDIRIR ?
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir işletmenin faaliyetleri sonucu çevreye verdiği zararın ve doğal kaynak tüketiminin en aza indirilmesine katkı sağlar. Son zamanlarda tüm dünya tarafından çevreye verilen önem doğrultusunda, çevre konusunda hassas, duyarlı olan kuruluşların; toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerindeki saygınlıklarını arttırdıkları göze çarpmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya verilen önem gösterilmekte ve bunun bir sonucu olarak da işletmeler, müşterileri için tercih sebebi olma şansını elde edebilmektedirler. Bunun yanı sıra, Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin bir şekilde uygulayan kuruluşlarda doğal kaynak kullanımının azaltılması yoluyla maliyetlerinde azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca mesuliyetle sonuçlanan olayların azalmasıyla birlikte sigorta maliyetlerinin de azaldığı gözlemlenmektedir.
Çevre, Avrupa Birliği entegrasyonunda da önemli hususlar arasındadır. Bununla beraber, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler de ISO 14001 Standardı’nın gerekliliklerine paralellik göstermekte, ISO 14001 Standardı’nın uygulanmasıyla mevzuat şartlarına uygunluk artmaktadır.

Kısaca özetleyecek olursak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin artılarını aşağıda görüldüğü gibi sıralamak mümkündür:

• Ulusal ve uluslararası kanuni mevzuatlara uyum ,
• İzin ve yetki belgelerine sahip olmada kolaylık,
• Ulusal ve uluslararası alanda saygınlık,
• Çevre etkilerinden doğan maliyetlerde azalma,
• Doğal kaynakların etkin kullanımını dolayıaıyla giderlerde azalma, verimlilik artışı,
• Müşteriye, çevre yönetimi için bir soeumluluk alındığı güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveninde artış,
• Mesuliyetle sonuçlanan olayları azalma,
• Firma faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlilikte azalma,
• Olası tehlike hallerinin belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalış,
• İşyeri kalitesinin artması sebebiyle personelin moralinin artması ve işletmeye bağlılığın sadakatin artması,
• Çalışanlara verilen eğitimler sonucunda çevre konusunda bilincinin artması.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri
Yükümlülük Altına Girme ve Politika: İşletme çevre politikasını belirlemeli ve Çevre Yönetim Sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmak durumundadır.

Planlama: İşletme faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli ve bunlardan önemli olanları seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tayin edilmeli, bu amaç ve hedeflere erişmek için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
Uygulama ve İşlem: İşletme, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine erişebilmek amacıylala etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli beceri ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre faaliyetini ve bu faaliyetteki başarı derecesine ölçme, izleme ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre faaliyetini ve bu faaliyetteki genel başarı seviyesini geliştirmek maksadıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve devamlı olarak geliştirmelidir.