+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb. konularda yaşanan gelişmeler kurumları sıkı bir rekabete itmiş ve kendilerini gün be gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışın içinde bulmalarına neden olmuştur. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında hayatta kalabilmek , bütün sektörlerde müşterilerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu da ancak ve ancak , işletmelerde, satın alma safhasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye odaklanmış Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla sağlanabilecektir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi‘nin kuruluş amacı; organizasyonun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir başka deyişle organizasyonun kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş prosesleri ortaya koymaya çalışmaktır.

Üretim, hizmet, yazılım ve donanım sektörlerindeki tüm kuruluşlar bu sistemden faydalanabilirler. Örnek verecek olursak; dış ticaret pazarlama firmaları, hastaneler, belediyeler, üretim yapan işletmeler, oteller, restoranlar… şeklinde liste uzayıp gitmektedir. Bu bağlamda, ISO 9001:2008 uygulanabilmesi için işletmenin içinde bulunduğu sektör önemli değildir.

ISO 9001:2008, kuruluşun büyük ya da küçük olmasından ve ne üzerine çalıştığından ziyade yönetim sistemine odaklanır. 2 Kişilik bir işletme de 1000 kişilik bir işletme de ISO 9001 kapsamındadır.
ISO 9000: Kurumların müşteri beklentilerine cevap verebilmesine ve memnuniyetinin artırılması amacıyla kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi noktasında kılavuzluk eden ve ISO (International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından yayınlanmış olan bir standartlar topluluğudur.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008: ISO 9000 Standardı, 5 yıl aralıklarla ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcı tarafların düşünceleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak tekrar yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

BİLKALİTE DANIŞMANLIK
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;
1. TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler
2. TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları
3. TS EN ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
4. TS EN ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 9001:2008 Maddelerinin Yapısı
1. Kapsam
2. Bilgi Referansları
3. Terimler ve Tanımlar
4. Kalite Yönetim Sistemi
5. Yönetim Sorumluluğu
6. Kaynak Yönetimi
7. Ürün Gerçekleştirme
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme
4,5,6,7,8 Maddeler zorunlu şartlardır.ISO 9000 Standartlarının Temel İlkeleri
ISO 9000 Standartları 8 temel ilke üzerine kuruludur:

Müşteri Odaklılık
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini müşteri değerlendirir. Bu yüzden müşteri odaklılık denildiğinde “müşteri istek ve beklentileri” ve “katma değerin nasıl sunulabileceği” anlaşılmaktadır.

Liderlik
Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini oluşturur,
Bunlar, kişilerin, kuruluşun sahip olduğu hedeflerinin başarılmasında tam katılımını sağlayan iç ortamı oluşturmalı ve devamlılığını sağlamalıdırlar.

Çalışanların Katılımı
Her seviyedeki kişiler, bir kuruluşun özüdür,
Bunların tam katılımı, yeteneklerini kuruluş yararına olacak şekilde kullanmalarını sağlar.

Süreç Yaklaşımı
Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç gibi yönetildiğinde, istenen outputlar daha verimli elde edilir.

Sistem Yaklaşımı
Hedeflerin başarılmasında, birbirleriyle ilişkili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar.

Sürekli İyileştirme
Kuruluşun toplam performansını sürekli iyileştirmesi, sürekli hedefi olmalıdır.

Gerçeklere Dayalı Karar Verme
Etkili kararlar, veri analizine ve bilgiye dayanır.

Tedarikçilerle Karşılıklı Çıkar Ortaklığına Dayalı İlişki
Kuruluş ve tedarikçi arasındaki yarar ilişkisi, her iki tarafa da kazanç elde etme imkanı verir.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir ?
ISO 9000 sistemini kurmuş,firmalarında bu sistemi oturtmuş ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamış kuruluşlar oldukça yüksek bir fayda sağlayacaklardır.

Bunların bir kısmı aşağıda sunulmuştur:
Personelin kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusundaki bilinç düzeyinde artış sağlanması
İşletme prestijinin güçlenmesi
Rakiplere göre farklılık yaratarak rekabet gücünün arttırılması
Uluslararası akreditasyona sahip bir belgeye sahip olunması ve bunun getirdiği ticari avantajlardan faydalanma
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
Kuruluş içi üretim ve hizmet süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, hataların minimize edilmesi
Kuruluş içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi
Faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
Faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesiyle etkin bir yönetim sağlanır.
Personelin motivasyon ve iletişiminde iyileşme sağlanır.
Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla hizmetlerde verimliliğin artması sağlanır.
Üst yönetime kolay ve etkili bir yönetim modeli sağlar.
Geçmişe dönük kayıtların tertipli düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının yaratılması
Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi 
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması